Home Zdravlje Prekidi trudnoće: Načini izvođenja i moguće komplikacije

Prekidi trudnoće: Načini izvođenja i moguće komplikacije

0
Prekidi trudnoće: Načini izvođenja i moguće komplikacije

Abortus (prekid trudnoće, kiretaža ili pobačaj) je jedna odnajčešćih intervencija koja se radi među ženama. Radi se o medicinskom postupku koji ima za cilj terminaciju neželjenetrudnoće (uklanjanje produkata začeća). Na globalnom nivou, jedna od 4 trudnoće se završava abortusom.

Došli do mr. sci. dr Miloša Radovića, načelnika dnevnebolnice GAK Višegradska, Kliničkog Centra Srbije koji već 15 godina u kontinuitetu svakodnevno radi u dnevnoj bolnici odkojih je zadnjih 8 godina i načelnik iste, što ga svrstavu u red ginekologa sa najviše urađenih ovih intervencija na teritorijinaše zemlje u poslednjih 15-ak godina!

Sve forme abortusa, uključujući i medikamentozni (putemlekova) i aspiracioni (operativni) metod, spadaju u sigurneprocedure koje ne pokazuju veliki rizik po zdravlje pacijenta. Kiretaža u prvom trimestru trudnoće pokazuju veoma mali rizik, tokom dužeg vremenskom perioda, koji je vezan za infertilitet(neplodnost), ektopične trudnoće (trudnoće van materice), spontane pobačaje ili rak dojki.

Prekid trudnoće je moguće izvršiti ukoliko fetus nije stariji od10 nedelja i to na zahtev trudnice koja ima minimum 16. godina. Ukoliko je fetus stariji od navedenog perioda, abortus se možeizvršiti samo u skladu sa medicinskim indikacijama, moralno-pravnim razlozima i mogućnosti rađanja abnormalnog deteta.Tada se sastavlja komitet koga čine 2 lekara i socijalni radnik (u nekim slučajevima i sveštenik) koji donose odluku o prekidutrudnoće (u skladu sa gore navedenim merama).

Za ovakvu proceduru, nije dovoljan samo pristanak trudnicenego je potreban i pristanak ginekologa koji će izvršiti hirurškizahvat. Ginekolog ima pravo da odbije rađenje intervencije čak iako ne postoje medicinske osnove za odbijanje iste.

Treba naznačiti da se termin abortus ne odnosi isključivo naveštački prekinutu trudnoću, već govori o tome kako je trudnoćaokončana zbog nedovoljnog razvića samog fetusa inemogućnosti njegovog održavanja u životu.

Abortus se može izvršiti uz pomoć lekova (medikamentozno; farmakološki način) ili procedure koja se često naziva Hirurškiabortus. Medikamentozna metoda se moze kompletirati i kodkuće. Hirurški put se vrši u bolnicama pod lokalnomanestezijom, sa ili bez svesne sedacije. Moguće je takođekombinovati ova dva načina, kada se pobačaj započinje hemijskii dovršava instrumentalno.

Koja će se metoda koristiti zavisi najviše od gestacijskogperioda. Instrumentalni način se može koristiti za većinutrudnoća, dok se lekovi koriste najčešće za trudnoće starije od15. nedelja. Ukoliko pacijent počne sa farmakološkim načinomterminacije trudnoće pre 11. nedelje gestacijskog perioda, trebabiti pod posebnom prismotrom zbog mogućih obilnih krvarenja.

Histerektomija (uklanjanje materice), kao metoda poslednjegizbora, se izbegava zbog visoke invazivnosti.

Instrumentalni način

Obično se kod trudnoće koja ne prelazi 14. nedelja, koristipristup dilatacije grlića materice i aspiracija konceptusa (vrši se koristeći aspiracionu Kanulu širokog dijametra koja se ubacuje u uterus).

Kod trudnoća sa gestacijskim periodom manjim od 9. nedelja, koristi se Manualna vakum aspiracija (MVA). MVA uređaji suprenosivi, ne zahtevaju električni izvor (struju) i generalno sutiši u poređenju sa Električnom vakum aspiracijom (EVA). Posle9. nedelja se koristi EVA (uz pomoć Kanule koja je priključena u struju).

U period između 14 i 24. nedelje trudnoće, najčešće se koristimetoda dilatacije i evakuacije. Ova metoda zahteva dobruveštinu i iskustvo, više od ostalih metoda. Neki od dilatatora kojikliničari koriste su Misoprostol i Osmotski dilatatori. Misoprostol dilatira (širi/opušta) cerviks tako što stimulišesintezu prostaglandina E1 (supstance koja direktno deluje naglatku muskulaturu grlića). Najčešće se daje vaginalno ili u nekim slučajevima bukalno (2-4 sata pre intervencije).

Instrumentalni metod, bez obzira što je invazivniji, se uvekpreporučuje pre farmakološkog jer je precizniji, sa višomstopom uspešnosti i manjim procentom komplikacija.

Medikamentozni put

Koristi se pre svega za trudnoće mlađe od 11. ili starije od 15. nedelja. Procedura, za gestacijski period duži od 15. nedelja,mora da se radi u bolnici ukoliko pacijent poseduje Anemiju(malokrvnost) kako bi transfuzija krvi bila mera sigurnosti.

Medikamenozni metod abortusa nije metod izbora prekidatrudnoće kod pacijentkinja koje su alergične na prostaglandine, ukoliko se ustanovi vanmaterična trudnoća, postojanje hroničnihbolesti, arterijske hipertenzije, anemije, upotreba određenihlekova kod psihičkih poremećaja zbog moguće interakcijelekova…

Dr Radović spada u većinsku grupu ginekologa koji prednost daju hirurskoj metodi prekida trudnoće u odnosu na medikamentnu.

Komplikacije

Komplikacije su generalno retke kada se radi o legalnomabortusu (teške komplikacije imaju prevalencu < 1%, a smrtnostje <1 u 100 000). Njihova učestalost raste kako se produžujegestacijski period.

Najčešće rane komplikacije su: perforacija uterusa(instrumentima korišćenim tokom intervencije), obilnakrvarenja, zadržavanje krvi u materici (usled neadekvatnekontrakcije) itd..Najznačajnija kasna komplikacija jesteInfekcija. Čak i pored korišćenja sterilnih instrumenata iprimena antibitotske terapije postabortalno, infekcijepredstavljaju najčešću komplikaciju abortusa.

Veliki broj infekcija nastaje zbog zaostatka delova konceptusa u materici koji će poslužiti kao hrana vaginalne i cervikalnenormalne mikrobiote (flore). Drugi najčešći uzrok infekcija sukorišćenje nesterilnih instrumenata kojim se mikrobi inokulirajuu ženski reproduktivni sistem. Posledice infekcija su kolpitis, endometritis, cervicitis, sepsa…

Abortus ne smanjuje šansu ponovnog rađanja u budućnostiukoliko ne dođe do komplikacija. Infekcije posleabortusapredstavljaju najopasniji razlog za sterilitet posleprekida

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here