Home BiH Upozorenje iz agencije, prijete nove poplave

Upozorenje iz agencije, prijete nove poplave

0
Upozorenje iz agencije, prijete nove poplave

Agencija za vodno područje rijeke Save za period od 30. maja do 2. juna prognozira porast vodostaja uslijed novih padavina na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Bosne.

Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Bosne u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Bujične poplave moguće su na slivovima rijeka Krivaja, Spreča, Usora, Tinja te Una i Sana u FBiH, saopćeno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

U naredna tri dana prognozirano je vanredno hidrološko stanje, posebno na području srednjeg i donjeg dijela sliva rijeke Bosne, te na slivu rijeka Une i Sane.

Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom te Unsko-sanskom kantonu.Agencija sugeriše nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima.

Službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuje pojačan oprez.Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) provesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

Raport.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here