Home Ekonomija Javne nabavke – Seminar – Juni 2023

Javne nabavke – Seminar – Juni 2023

0
Javne nabavke – Seminar – Juni 2023

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JN

 • Vrste i izbor odgovarajućih postupaka, provođenje usluga iz ANEKSA II, izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama sa posebnim osvrtom na pravne usluge

 

 • Rad Komisije za javne nabavke i službenika za javne nabavke, interni pravilnik, vršenje prethodne provjere tržišta sa primjerima

 

 • Utvrđivanje kvalfikacionih uslova u tenderskoj dokumentaciji (čl. 45. – 52. ZJN), određivanje procijenjene vrijednosti javne nabavke, sačinjavanje tehničke specifikacije u skladu sa ZJN

 Prvi dio seminara

REC DOO organizuje seminar krajem juna, a kako bi bile obrađene teme koje su trenutno najaktuelnije. Obzirom da veliki broj zahtjeva za mišljenje pristiže u naš savjetodavni servis vezano za  izbor odgovarajućeg postupka, Prvi modul će između ostalog obuhvatiti temu vrsta postupaka javnih nabavki, kao i ispravan odabir odgovarajućeg postupka javne nabavke od strane Ugovornih organa. Odabir odgovarajućeg postupka javne nabavke je itekako bitan, imajući u vidu da ukoliko Ugovorni organi ne odaberu ispravan postupak javne nabavke, prvenstveno mogu postupiti u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama, te izvršiti cijepanje nabavki. Također, mnoge nedoumice kod Ugovornih organa se javljaju u pogledu sprovođenja usluga iz ANEKSA II, te s tim u vezi kompletna procedura provođenja ove vrste usluga će biti detaljno prezentirana učesnicima seminara. Posebna pažnja će biti usmjerena ka izuzećima od primjene Zakona o javnim nabavkama, obzirom da se i dalje kod Ugovornih organa javlja dilema u vezi sa načinom utvrđivanjem izuzeća i pretpostavki za takvo postupanje, a naročito u vezi sa pravnim uslugama.

 

Drugi dio seminara

Drugi modul će obuhvatiti kompletnu proceduru koju Komisija za javne nabavke mora ispoštovati, a u vezi sa sprovođenjem jednog postupka javne nabavke. Dakle, kompletan hodogram rada Komisije za javne nabavke će biti razrađen, odnosno poslovi koje Komisija za javne nabavke obavlja u postupcima javnih nabavki. Obzirom da su najčešća pitanja koja dolaze u savjetodavni servis vezana za distinkciju poslova koje obavlja službenik za javne nabavke sa jedne strane, a Komisija sa druge strane, posebna pažnja će biti usmjerena ka navedenoj problematici i pitanjima vezana za službenika za javne nabavke. Cijeneći da su Ugovorni organi obavezni prije pokretanja postupka javne nabavke izvršiti prethodnu provjeru tržišta, koja između ostalog služi ka boljem planiranju procijenjene vrijednosti javne nabavke, ovaj segment će biti podrobno razrađen. Interni pravilnik kao akt kojeg su Ugovorni organi obavezni donijeti će u ovom modulu biti detaljno obrađen.

 

Treći dio seminara

U Trećem modulu obraditi će se kvalifikacijski uslovi koje Ugovorni organi mogu propisati u okviru tenderskih dokumentacija u kontekstu zahtijevanja odgovarajućih dokaza: od lične, profesionalne, ekonomsko-finansijske i tehničke i profesionalne sposobnosti. Sa druge strane, ponuđači se mogu upoznati da li Ugovorni organi imaju pravo zahtijevati u konkretnim postupcima javnih nabavki određene dokaze u svrhu ispunjavanja kvalifikacijskih uslova. Posebno će biti obrađena tematika koja se tiče određivanja procijenjene vrijednosti javnih nabavki, kao i sačinjavanja tehničkih specifikacija u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, a kako ne bi došlo do narušavanja aktivne i pravične konkurencije, odnosno činjenja diskriminacije.

Također, za sve one koji se svakodnevno bave javnim nabavkama nudimo Vam pretplatu na elektronsku „bazu znanja“ (Pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki) gdje najčešće možete pronaći odgovore na Vaše dileme iz javnih nabavki. Godišnja pretplata je 300 KM sa PDV-om.SADRŽAJ SEMINARA:


MODUL I – Vrste i izbor odgovarajućih postupaka, provođenje usluga iz ANEKSA II, izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama sa posebnim osvrtom na pravne usluge

 

Pregovarački postupak sa objavom obavještenja;

 • Koji su uslovi za primjenu pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja?
 • Koje su faze u provođenju pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja?

Pregovarački postupak bez objave obavještenja

 • Koji su uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja?
 • Posebni uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku robe, usluga, radova?
 • Da li se može provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja bez prethodno sprovedenog redovnog postupka javne nabavke?

Otvoreni postupak

 • Koji se rokovi propisuju za provođenje otvorenog postupka javne nabavke?
 • Šta mora sačinjavati tenderska dokumentacija u otvorenom postupku javne nabavke?
 • Koje su obaveze Ugovornog organa u otvorenom postupku javne nabavke?

Ograničeni postupak

 • Od Koliko faza se sastoji ograničeni postupak?
 • Način provođenja ograničenog postupka, za koje nabavke je karakterističan?

Konkurs za izradu idejnog rješenja

 • Koji su ciljevi provođenja konkursa za izradu idejnog rješenja?
 • Pregovori o uslovima ugovora, koje podatke konkursna dokumentacija mora sadržavati?

Aneks II

 • Koji propisi se primjenjuju za usluge iz ANEKSA II?
 • Da li se može provesti jedan od redovnih postupaka za usluge iz ANEKSA II?
 • Kako započeti postupak nabavke usluga iz ANEKSA II?
 • Šta poziv mora sadržavati za usluge iz ANEKSA II?
 • Da li se donosi Odluka o izboru za usluge iz ANEKSA II, da li je obavezno objavljivanje obavještenja o dodjeli ugovora?

Izuzeća

 • Koje usluge se više ne smatraju izuzećima prema izmjenama i dopuna Zakona o javnim nabavkama?
 • Da li se izuzeća objavljuju u Plan nabavki?
 • Kako se pokreće izuzeće od primjene ZJN, i da li je dozvoljeno objavljivati poziv?
 • Koje pravne usluge spadaju u izuzeća, a koje ne?
 • Da li se dostavljaju Izvještaji Agenciji za javne nabavke za izuzeća?

 

MODUL II – Rad Komisije za javne nabavke i službenika za javne nabavke, interni pravilnik, vršenje prethodne provjere tržišta sa primjerima

Komisija za javne nabavke

 • Kojim aktom se formira Komisija za javne nabavke?
 • O kojim elementima je potrebno voditi računa prilikom imenovanja Komisije?
 • Da li je dozvoljeno da se član Komisije žali na akt kojim je izabran kao član komisije?
 • Da li je dozvoljeno da bude imenovana stalna Komisija za sve javne nabavke?
 • Šta su sve obavezni potpisati članovi Komisije za javne nabavke?
 • Koji sve dokumenti se dostavljaju Ugovornom organu prilikom rada Komisije?
 • Da li je obavezno formirati Komisiju za sve postupke javne nabavke?
 • Koje poslove radi službenik za javne nabavke, a koje Komisija za javne nabavke?
 • Da li osoba koja radi istraživanje tržišta može biti i član Komisije za javne nabavke?

Službenik za javne nabavke

 • Mora li u svakoj Komisiji za javne nabavke učestvovati službenik za javne nabavke?
 • Kako angažovati službenika za javne nabavke, ukoliko Ugovorni organ nema istog?
 • Koju stručnu spremu i radno iskustvo mora imati službenik za javne nabavke?

Interni pravilnik

 • Kako urediti interni pravilnik?
 • Postoje li sankcije za nedonošenje pravilnika?
 • Koja pitanja je potrebno regulisati internim pravilnikom?

Prethodna provjera tržišta

 • Na koji način izvršiti prethodnu provjeru tržišta?
 • Kako postupiti ukoliko se ne mogu dobiti relevantni podaci prilikom provjere tržišta?
 • Primjeri prethodne provjere tržišta
 • Da li je potrebno izvršiti prethodnu provjeru tržišta za svaki postupak javne nabavke?
Pitanja i odgovori

 

MODUL III – Utvrđivanje kvalfikacionih uslova u tenderskoj dokumentaciji (čl. 45. – 52. ZJN), određivanje procijenjene vrijednosti javne nabavke, sačinjavanje tehničke specifikacije u skladu sa ZJN

Kvalifikacijski uslovi

 • Kako odrediti / definisati minimum kvalifikacijskih uslova u tenderskoj dokumentaciji?
 • Da li su ugovorni organi obavezni zahtijevati ispunjavanje uslova lične I profesionalne sposobnosti ponuđača?
 • Kako propisati da traženi dokazi (u svrhu ispunjavanja kvalifikacijskih uslova) budu srazmjerni postavljenim uslovima i vrsti postupka javne nabavke?
 • Da li je obavezno u otvorenom postupku javne nabavke zahtijevati uslove iz članova 45. – 52.?
 • Kako tretirati ispunjenje kvalifikacijskih uslova u slučaju učešća grupe ponuđača?
 • Da li se može zahtijevati određena starost izjava i dokumenata u svrhu ispunjavanja kvalifiakcionih uslova?
 • Da li se izabrani ponuđači oslobađaju naknadnog dostavljanja dokaza, ukoliko su iste dostavili uz ponudu?
 • Da li se može i kada zahtijevati pojašnjenje dokumenata kojima se dokazuju kvalifikacijski uslovi?

Procijenjena vrijednost javne nabavke

 • Na koji način odrediti procijenjenu vrijednost javne nabavke?
 • Kako postupiti ukoliko nakon prethodne provjere tržišta je drugačija vrijednost od procijenjene Planom nabavki?
 • Na koji način utvrditi procijenjenu vrijednost nabavki gdje su predviđeni LOT-ovi?

Tehničke specifikacije

 • Na koji način se određuju tehničke specifikacije?
 • Šta se postiže određivanjem tehničkih specifikacija?
 • Da li se u tehničkoj specifikaciji smije uputiti na određenog proizvođača, porijeklo ili na poseban postupak, na marke, patente ili određeno porijeklo?
 • U kojim slučajevima se odbacuje ponuda ponuđača radi neusklađenosti sa tehničkim specifikacijama?
Pitanja i odgovori

PREDAVAČI – treneri za JN AJN:

 

Mostar

Sarajevo

Banja Luka

Ivana Grgić

Josip Jakovac

Samir Buljina

Ivana Grgić

Samir Buljina

Amir Rahmanović

Ivana Grgić

Dragana Kovačević

Amir Rahmanović


TRAJANJE SEMINARA:

U periodu od 09:30 – 15:30 h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Službenicima za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima koji imaju namjeru polagati stručni ispit za „Službenika za javne nabavke“
 • Članovima komisija za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima ponuđača u postupcima javnih nabavki
 • Sektorskim ugovornim organima i odgovornim licima ugovornih organa i ponuđača
 • Internim revizorima i revizorima
 • Advokatima

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

125 KM po jednom učesniku sa materijalom;
115 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije sa materijalom;
105 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“, sa materijalom;

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Seminarski materijal: PriručnikZakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (Autori: Josip Jakovac, Ivana Grgić, Amir Rahmanović i Milica Pranjić, Format B5, meki povez, str. 230.)
 • Prezentacije predavača i odgovori na pitanja učesnika seminara i webinara
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za sve učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)
PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!POSEBNA PONUDA!
Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:


Posebna narudžba za one koji nisu u mogućnosti prisustvovati na seminaru:

 • „Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javim nabavkama“ – neslužbeni/prečišćeni tekst na tri jezika, oko 300 str., Format B5, meki povez – 30 KM sa PDV-om
 • „Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ – obim oko 200 str., B5, tvrdi povez – 70 KM sa PDV-om (za učesnike seminara  50 KM sa PDV-om)
 • Modeli Pravilnika o javnim nabavkama roba, radova i usluga (za male i srednje UO , 30 str. – 30 KM, za velike UO 100. str. –  40 KM) – na CD;
 • Modeli akata za rad Komisije za javne nabavke (oko 60. str. teksta)30 KM sa PDV-om – na CD;
 • TD za Konkurentski zahtjev sa Smjernicama 30 KM sa PDV-om, na CD;

 

Više informacija možete dobiti na našoj web stranici www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

Bilans.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here