Home BiH Raport donosi: Mutni poslovi na Kosom liftu na Ciglanama

Raport donosi: Mutni poslovi na Kosom liftu na Ciglanama

0
Raport donosi: Mutni poslovi na Kosom liftu na Ciglanama

Kosi lift je konstrukcija koja građanima Sarajeva koji žive na Ciglanama olakšava život. Dugo je ovaj lift bio van funkcije, da bi u mandatu bivšeg načelnika Općine Centar Nedžada Ajnadžića (SDA) bio renoviran.

Međutim, sad na površinu izlaze neki šokantni detalji. Iz Ministarstva finansija Kantona Sarajevo izvršili su inspekcijski nadzor finansijskog poslovanja u Općini Centar, u dijelu koji se odnosi na utrošak budžetskih sredstava na realizaciji projekta “Izgradnja kosog lifta sa pripadajućom opremom u naselju Ciglane” i tom prilikom utvrdili šokantne nepravilnosti.

Sklopili sporazum

Raport je u posjedu dokumenta, a donosimo dijelove.

Podsjetimo, Ministarstvo saobraćaja KS i Općina Centar sklopili su 27. decembra 2017. godine Sporazum o sufinansiranju realizacije projekta “Izgradnja Kosog lifta sa pripadajućom opremom u naselju Ciglane koje se nalazi na području Općine Centar Sarajevo”.

U Sporazumu su se potpisnici saglasili da će obje strane izdvojiti po 300.000 KM za realizaciju projekta.

Također je dogovoreno da će nakon izgradnje, lift postati vlasništvo Općine Centar.

Izvještaj inspekcije (Foto: Raport)

U izvještaju budžetski inspektor Dževad Paradžik je konstatovao da proces realizacije treba voditi Općina, a nadzor nad izvođenjem radova treba vršiti Zavod za izgradnju KS.

Inspektor je ustanovio da su Izmjenama i dopunama Budžeta Općine Centar za 2018. godinu od 26. aprila te godine planirana sredstva za rekonstrukciju Kosog lifta u iznosu od 750.000 KM, a da su Planom javnih nabavki planirana sredstva za rekonstrukciju Kosog lifta od 170.940 KM.

Izmjene plana

U izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki koji je donesen 15. maja te godine, planirana sredstva za rekonstrukciju Kosog lifta na Ciglanama sa 170.940 KM povećana su na 750.000 KM, odnosno iznos je povećan za 579.060 KM.

Kasnije je objavljen javni poziv na koji su se prijavila dva ponuđača i to Grupa ponudača Europrost d.o.o. Gračanica i Džekos d.o.o. Sarajevo te Grupa ponudača Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, Maspero S.p.A. Italija i BN PRO d.o.o. Sarajevo. Izabrana je firma “Euro prost” d.o.o. Gračanica koju zastupa direktor Refija Begović. Ukupna cijena ponude iznosila je 825.669 KM.

Ajnadžić i Begović sklopili su 3. augusta 2018. godine Ugovor o rekonstrukciji, a ukupna cijena iznosila je 825.669 KM.

Inspektor je dalje konstatovao da je za rekonstrukciju Kosog lifta Planom javnih nabavki za 2018. godinu planirano 170.940 KM, a da se izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2018. godinu cijena povećala na 750.000 KM, što znači da je povećana za čak 579.060 KM.

Izvještaj inspekcije (Foto: Raport)

Također, konstatovao je da je potpisanim ugovorom između Općine Centar i izvođača radova ugovorena cijena viša od plana javnih nabavki za 75.669 KM.

Ukupan iznos još dva ugovora za rolo vrata i ugradnju opreme za videonadzor je 65.530,53 KM pa ukupna vrijednost ugovorenih poslova iznosi 891.199,53 KM.

Otvoreni postupak

Također, inspektor je konstatovao da je u Izmjenama i dopunama Budžeta Općine Centar za 2019. godinu u dijelu koji je vezan za rekonstrukciju Kosog lifta na Ciglanama planirano 508.000 KM, a da je u Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za Rekonstrukciju Kosog lifta planirano 599.000 KM.

Iz navedenih podataka inspektor je konstatovao da je Planom javnih nabavki za rekonstrukciju Kosog lifta na Ciglanama planirano više od utvrđenog Budžeta za 91.000,00 KM.

Odlukom Ajnadžića od 5. aprila 2019. godine pokrenut je otvoreni postupak o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavkom i ugradnjom automata za naplatu i kontrolu ulaska u stajalištima Kosog lifta na Ciglanama.

I ovaj posao pripao je jedinom ponuđaču i to Euro prost d.o.o. Gračanica. Vrijednost ugovorene nabavke iznosi 101.516,22 KM.

Ajnadžić i Begović sklopili su 9. jula 2019. godine Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji automata.

Kada je u pitanju ugradnja ovog automata, inspektor je utvrdio da je Planom javnih nabavki za 2019. godinu planirano 87.000 KM za nabavku ugradnje automata za naplatu i kontrolu ulaska u stajalištima Kosog lifta, a za nabavku i ugradnju istog utrošeno je 101.516,22 KM, što je za 14.516,22 KM više nego što je planirano.

Vrijednost radova

Ajnadžić i Oćina Centar su 25. oktobra 2019. godine pokrenuli otvoreni postupak putem e-aukcije za javnu nabavku izvođenje radova – postavljanje druge linije na Kosom liftu na Ciglanama.

I ovaj posao je dobila firma Euro prost d.o.o. Gračanica s kojom je Ajnadžić 31. decembra 2019. godine sklopio Ugovor o izvođenju radova.

Vrijednost radova i usluga koji su predmet drugog ugovora je preostali iznos sredstava predviđen Okvirnim sporazumom i umanjen za vrijednost prvog ugovora i iznosi 369.455,58 KM.

Kasnije je inspektor konstatovao da su Izmjenama i dopunama Budžeta za 2020. godinu Izdaci za tekuće održavanje kosog lifta povećani za 1.000 KM, a da su Izmjenama i dopunama Budžeta za istu godinu izdaci vezani za rekonstrukciju kosog lifta povećani za 160.000 KM.

U Planu javnih nabavki Općine Centar za 2020. godinu. Ajnadžić je 15. januara 2020. godine u njegovim izmjenama i dopunama, u dijelu koji je vezan za radove, donio odluku o izvođenju novih radova koji su neophodni za završetak druge linije Kosog lifta u iznosu od 170.000 KM.

Kasnije je Ajnadžić sa Begović sklopio Ugovor o nabavci i ugradnji opreme za videonadzor na drugoj liniji Kosog lifta, a vrijednost ugovorene nabavke iznosi 5.021,64 KM.

Za potrebe ovih radova sklopljena su dva Ugovora u ukupnoj vrijednosti 597.870 KM i to:

Dva ugovora

a) Prvi obuhvata izradu glavnog projekta, isporuku, kao i sve neophodne radove na instaliranju i ugradnji druge linije kosog lifta na Ciglanama a prema usvojenoj ponudi izabranog izvođača.

Vrijednost radova i usluga, koji su predmet Prvog ugovora, iznosi 228.414,42 KM.

Ajnadžić je, na osnovu zahtijeva Službe za investicije, komunalni razvoj i planiranje, 11. augusta 2020. godine donio Posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku radova koji se odnose na završetak druge linije Kosog lifta čija je procijenjena vrijednost 170.000 KM.

Ajnadžić i Begović su 9. septembra 2020. godine potpisali Ugovor o izvođenju građevinskih radova koji su neophodni za završetak druge linije Kosog lifta, a oni su procijenjeni na 190.929,96 KM.

Inspektor je, konstatovao da je izvođenje novih građevinskih radova ugovoreno sa firmom Euro prost d.o.o. bez objave obavještenja o nabavci tj. pozvan je jedan dobavljač da dostavi ponudu za izvođenjem novih građevinskih radova.

Konstatovano je da je sa firmom Euro prost d.o.o. Gračanica sklopljeno sedam ugovora ukupnoj vrijednosti 1.786.537,35 KM. Po osnovu izvođenja radova prve i druge linije Kosog lifta sklopljeni su ugovori u vrijednosti 1.614.468.96 KM, a po osnovu nabavke opreme za rad Kosog lifta sklopljeni ugovori vrijedni su 172.068,39 KM.

Građevinski nadzor

Inspektor je ustanovio da za izgradnju prve linije Kosog lifta, za potrebe budžetskog nadzora, nije dostavljen Sporazum o vršenju usluga stručnog nadzora između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Općine Centar.

Za izgradnju druge linije Kosog lifta, Općina Centar i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo zaključili su 17. decembra 2019. godine Sporazum o vršenju usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji objekta Kosi lift linija II na Ciglanama Općina Centar.

U Sporazumu je, pored ostalog, navedeno da će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo sačiniti Izvještaj po završetku radova koji će u dva istovjetna primjerka dostaviti Općini.

Općina za potrebe budžetskog nadzora nije dostavila Rješenje o imenovanju nadzora sačinjeno od strane Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Prema usmenom obrazloženju pomoćnika načelnika za finansije Elme Tuzlić, Služba za prostorno uređenje i investicije, Služba kod koje se nalazi dokumentacija vezano za izvođenjem radova na izgradnji objekta Kosi lift nije mogla naći rješenje o imenovanju stručnog nadzora na izvođenjem radova na izgradnji objekta Kosi lift sačinjeno Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo. Tačnije, rješenje se ne nalazi u arhivi dokumentacije vezano za navedene radove.

Ustanovljeno je da za izgradnju prve linije Kosog lifta nije dostavljen sSporazum o vršenju usluga stručnog nadzora između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Općine Centar.

Za izgradnju prve i druge linije Kosog lifta nije dostavljeno Rješenje o imenovanju stručnog nadzora, odnosno nije se moglo utvrditi ko je vršio nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji objekta Kosi lift.

Otpis i uništenje demontirane i neispravne opreme i dijelova Kosog lifta

Komisija u sastavu Adis Jukić, Suad Bukva i Mirsad Mahmutović je 11. marta 2020. godine sačinila Izvještaj o izvršenom popisu demontirane i neispravne opreme i dijelova Kosog lifta.

Izvještaj inspekcije (Foto: Raport)

Tada su evidentirane dvije lift kabine, tri komada spratnih vrata, elektrooprema lifta u oknu i mašinskoj prostoriji, pogon lifta sa pratećim užadima, ram kabine, ram kontra tega sa ispunima, vodilice kabine i kontra tega i nosiva metalna konstrukcija Kosog lifta.

Ista komisija je 30. decembra 2020. godine sačinila Izvještaj o izvršenom fizičkom uništenju demontirane ineispravne opreme i dijelova Kosog lifta.

Inspektor je na osnovu izvještaja konstatovao da ostaje nejasno zašto se demontirana i neispravna oprema transportovala u Gračanicu da se tamo izvrši njeno uništenje i da ostaje nejasno zašto se demontirana i neispravna oprema nije pokušala prodati na javnoj licitaciji ili prodati nekom od otpada koji vrši otkup starog željeza i opreme za šta bi se dobila određena sredstva koja bi bila uplaćena u Budžet Općine Centar.

Također, u zapisniku nije navedeno da su evidentirane šine za kretanje Kosog lifta koje su trebale biti demontirane tj ne vidi se šta se desilo sa šinama.

Upravljanje kosim liftom

Inspektor je u dijelu upravljanja kosim liftom između ostalog konstatovao da javni poziv za odabir najpovoljnijeg dobavljača za usluge upravljanja i održavanja Kosog lifta nije nikada raspisan.

Sa firmom Europrost d.o.o. Gračanica sklopljen je ugovor bez javnog nadmetanja i odabira najpovoljnijeg dobavljača.

Način refundacije troškova usluga održavanja Kosog lifta

Ajnadžić, ministar saobraćaja KS Adnan Šteta i Begović sklopili su 28. februara 2019. godine Ugovor o privremenom davanju na upravljanje, korištenje i održavanje objekta Kosi lift u kojem je, pored ostalog, utvrđeno da je mjesečna cijena održavanja i upravljanja Kosim liftom 13.500 KM, a da se ona umanjuje za ostvarene prihode od naplate vožnji.

Euro prost d.o.o. Gračanica je Općini Centar mjesečno je, uz fakture za održavanje i upravljanje Kosim liftom, dostavljao Izvještaje o naplati o ostvarenim prihodima.

Uz fakturu račun za uslugu privremenog upravljanja, korištenja i održavanja objekta Kosi lift na Ciglanama nalazi se fiskalni račun.

Uvidom u prostorije gdje je smješten automat za naplatu može se konstatovati da on ne izbacuje račun o uplaćenom iznosu. Naime, nakon ubacivanja u automat metalnog novca u visini od 0,50 KM, otvara se pristupna rampa za ulazak u Kosi lift.

Općina Centar nije nikada vršila kontrolu stvarne naplate nego je verifikovala i prihvatala dostavljene Izvještaje kao tačne podatke o ostvarenim prihodima.

Općina Centar nije nikada sačinila proceduru, upustvo ili neki drugi akt kojim bi se tačno utvrdio način korištenja Kosog lifta te naplata i kontrola ostvarenih prihoda od korištenja Kosog lifta.

Rukovodilac korisnika javnih sredstava odgovoran je za uspostavljanje, razvoj i implementaciju odgovarajućeg, efektivnog i ekonomičnog FUK-a u odnosnoj organizaciji u skladu sa članom 5. Zakona o FUK-u.

Rukovodilac korisnika javnih sredstava iz člana 2. Zakona o FUK-u odgovoran je da ciljeve korisnika javnih sredstava ostvaruje upravljanjem tim sredstvima na zakonit, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

Inspektor podsjeća da su standardi interne kontrole obavezna osnova svim korisnicima javnih sredstava pri izradi podzakonskog okvira radi ostvarivanja njihovih ciljeva i stvaranja uslova za etički urađeno, ekonomično, efikasno i efektivno poslovanje.

Dokumentacija omogućava praćenje svake finansijske ili nefinansijske transakcije ili događaja od početka, u toku i do završetka, sa ciljem omogućavanja rekonstrukcije svake pojedinačne aktivnosti i njenog odobravanja – revizorski trag.

Iz gore navedenih odredbi inspektor je utvrdio da je načelnik Općine Centar odgovaran za pokretanje postupka, donošenja i usvajanja svih internih akata koji regulišu cjelokupno materijalno finansijsko poslovanje.

Donesena mjera

S obzirom na to da se nije pridržavao navedenih odredbi, donesena je mjera kao u dispozitivu.

“Po završenim aktivnostima definisanim u tački 1. i roku za njihovo izvršenje definisanim u tačkama 2. ovog Zapisnika u dijelu koji se odnosi na prijedlog mjera, dužni ste Budžetskom inspektoratu dostaviti obavijest o poduzetim mjerama na otklanjanju utvrđenih nedostatka i priložiti dokaz.

Zapisnički je konstatovano da Općina Centar nije nikada pokrenula postupak objavljivanja javnog poziva za odabir najpovoljnijeg dobavljača za usluge upravljanja i održavanja Kosog lifta, odnosno sa firmom Euro Prost d.o.o. Gračanica sklopljen je ugovor bez javnog nadmetanja i odabira najpovoljnijeg dobavljača.

U skladu sa članom 11. Uredbe o budžetskom nadzoru u Federaciji Bosne i Hercegovine po završetku aktivnosti utvrđenih u prijedlogu mjera ovog Zapisnika dužni ste Budžetskom inspektoratu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, tj. postupajućem budžetskom inspektoru dostaviti obavijest o poduzetim mjerama i priložiti dokaz o izvršenju mjera. Rok za dostavu obavijesti i izvršenja mjera je 30 dana od dana potpisivanja ovog zapisnika”, navedeno je na kraju zapisnika.

Raport.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here