Home Ekonomija Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka – Seminar – Oktobar 2023

Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka – Seminar – Oktobar 2023

0
Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka – Seminar – Oktobar 2023

 

PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA U OBLASTI RADNIH ODNOSA

AKTI POSLODAVCA U ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA I PROVEDBENI AKTI ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

 

 


Jednodnevni seminar :

26. 10. 2023. 09:30h
Hotel “Hollywood” icon-briefcase Sarajevo

 

Privredna društva, finansijske institucije, ministarstva i druge upravne organizacije, javne ustanove, institucije svih nivoa vlasti i drugi subjekti u Bosni i Hercegovini su obveznici primjene i kontrolori provođenja odredbi Zakona o zaštiti ličnih/osobnih podataka Bosne i Hercegovine. Zaštita ličnih podataka odnosi se na sve poslodavce koji vrše obradu ličnih podataka, kako radnika tako i drugih lica sa kojim pravna lica imaju poslovnu saradnju. U seminaru ćete imati priliku da saznate koji su ti pravni osnovi obrade ličnih podataka kao i pravni osnov za ustupanje ličnih podataka trećim licima (npr. advokatima). Pitanje video nadzora se u praksi često koristi na način koji je suprotan Zakonu, te ćete na seminaru imati priliku da se upoznate sa pravnim osnovom za uvođenje video nadzora te na koji način ispravno koristiti video nadzor u objektima.

Zakon propisuje uspostavljanje i registrovanje svih evidencija koje sadrže lične podatke i vlastite planove sigurnosti o zaštiti ličnih podataka, te niz prekršajnih mjera prema odgovornim licima koja se ne pridržavaju zakonskih odredbi.

Iz svih navedenih razloga, fokus ovih seminara je upravo na različitim aspektima praktične primjene u oblasti finansija sa ciljem da se učesnicima pomogne da u svom radu što pravilnije i što potpunije ispune sve zahtjeve ovog vrlo kompleksnog, pa i osjetljivog propisa. Fokus seminara je na dokumentaciji neophodnoj za obradu ličnih podataka, usaglašenoj sa Zakonom o zaštiti podataka. U skladu sa našom dosadašnjom praksom, poseban dio seminara će biti posvećen praktičnim rješenjima, preporukama, smjernicama i primjerima iz prakse.

  

SADRŽAJ SEMINARA:

 

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA U OBLASTI RADNIH ODNOSA

 • Pravni osnov
 • Pojam i vrste ličnih podataka
 • Obrada podataka o kandidatima za posao (članak Jelena)
 • Pribavljanje dokaza o neosuđivanosti
 • Obrada ličnih podataka radnika
 • Prikupljanje ličnih podataka u svrhu bezbjedonosnih provjera
 • Postupanje sa ličnim podacima nakon prestanka radnog odnosa radnika
 • Video nadzor poslovnih prostorija
 • Praćenje kretanja zaposlenih putem GPS
 • Rad na daljinu i kontrola učinka
 • Poslovni mejlovi
 • Obrada podataka o članovima porodice radnika
 • Obrada posebnih kategorija ličnih podataka
Pitanja i odgovori


AKTI POSLODAVCA U ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA I PROVEDBENI AKTI ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

 • Obaveze prema Ageniciji a zaštitu ličnih podataka
 • P r a v i l n i k /P r a v i l a o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka
 • Evidencija zbirkama ličnih podataka
 • Evidencija o ličnim/osobnim podacima datim na korištenje korisnicima ličnih/osobnih podataka i svrsi za koju su lični/osobni podaci dati
 • Evidencija o odbijenim zahtjevima nosilaca ličnih/osobnih podataka za pružanje informacije u vezi s obradom njegovih ličnih/osobnih podataka
 • Plan zaštite ličnih podataka
 • Odluka koja će sadržavati pravila obrade ličnih podataka prikupljenih videonadzorom , ako videonadzor nije propisan zakonom.
 • Uspostava Evidencije o ličnim podacima koji su dati na korištenje trećim stranama i svrsi za koju su lični podaci dati
 • Zaštita ličnih podataka u automatskoj obradi- primjena Pravilnika o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke zaštite ličnih podataka
 • Odluka/Pravilnik o pravilima obrade ličnih podataka prikupljenih putem videonadzora
 • Evidencija o zbirkama ličnih podataka koje vodi kontrolor – primjena Pravilnik o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama ličnih podataka
Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. iur.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Svima onima koji se bave radno-pravnim odnosima i prate aktuelnosti iz ove oblasti, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima, pravnicima, ekonomistima, računovođama, advokatima i drugima koji žele unaprijediti svoje znanje u ovoj oblasti.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

185 KM po jednom učesniku;
175 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
165 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!POSEBNA PONUDA!

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.992 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu


 

Narudžbe možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba
ili direktnim kontaktom na tel.
+ 387 33 40 87 78 i + 387 33 21 45 82

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

 

Bilans.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here