NaslovnicaBiHRevizori utvrdili: FBiH platila 13,6 miliona KM za 800.000 vakcina, a dobili...

Revizori utvrdili: FBiH platila 13,6 miliona KM za 800.000 vakcina, a dobili smo ih 200.000

Objavljeno:

spot_img

Ured za reviziju institucija FBiH objavio je izvještaj o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva zdravstva za 2022. godinu.

Prema mišljenju Ureda, aktivnosti, finansijske transakcije i informacije Ministarstva za 2022. godinu u skladu su, u svim materijalnim aspektima, sa zakonima i drugim propisima koji su definisani kao kriteriji za datu reviziju.

Izdvojeno mišljenje

Međutim Ured je dao “izdvojeno mišljenje”, koje ukazuje na određene nepravilnosti u djelovanju, a koje se odnosi na:

Pregovaranje s ciljem postizanja nižih cijena lijekova sadržanih u Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH nije vršeno, iako je predviđeno Zakonom o lijekovima i Pravilnikom o izradi Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja i Bolničke liste;Nisu donesena sva stručno-medicinska uputstva koja predstavljaju kriterije na osnovu kojih imenovane komisije utvrđuju pravo korištenja lijekova s posebnim režimom propisivanja sa Liste lijekova Fonda solidarnosti, što nije u skladu sa Zakonom o apotekarskoj djelatnosti i Pravilnikom o izboru i korištenju lijekova Fonda solidarnosti;Raspodjela prikupljenih sredstava od igara na sreću za projekte liječenja teško oboljele djece i mladih, te akcija dobrovoljnog darovanja krvi, u iznosu od 410.573 KM, izvršena je najvećim dijelom na osnovu posebnih kriterija koji nisu mjerljivi i za koje nije definisana dokumentacija, odnosno dokaz o njihovom ispunjavanju. Samim tim nije osigurano efikasno upravljanje budžetskim sredstvima u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH.

Naime, što se tiče tačke 1., odnosno pregovaranja s ciljem postizanja nižih cijena lijekova koje nije vršeno, Vlada FBiH, u skladu s odredbama navedenih federalnih zakona i podzakonskih akata, a na prijedlog federalnog ministra zdravstva, utvrđuje sve tri liste lijekova.

Postupak sačinjavanja i predlaganja listi lijekova, odnosno njihovu reviziju u FBiH obavlja Ministarstvo jednom godišnje, putem imenovanih komisija čiji se rad finansira iz sredstava podnosioca zahtjeva.

O nabavci lijekova

Iz Ureda ističu da na prvoj Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja (lijekovi na recept) Ministarstvo utvrđuje veleprodajne cijene lijekova, dok se cijena lijekova iz druge i treće liste utvrđuje provođenjem procedura propisanih Zakonom o javnim nabavkama (u zdravstvenim ustanovama i Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH).

Pored toga, na ovoj objavljenoj Listi izvršeno je usklađivanje novih cijena lijekova u odnosu na maksimalne veleprodajne cijene koje je objavila Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH u odnosu na zemlje u okruženju. Bolnička lista lijekova je dostavljena na usvajanje Vladi FBiH u aprilu, a usvojena je tek 9. 6. 2022. godine kojom su uvršteni jedan lijek i medicinski kisik.

U skladu s Pravilnikom o izradi Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja i Bolničke liste, koji je donio federalni ministar zdravstva, cijene lijekova utvrđene Listom lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja obavezujuće su i za pozitivne liste lijekova kantona.

Prema ovom Pravilniku, kantoni, odnosno kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja, iako podnose kompletan trošak Federalne Liste lijekova koja se finansira iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, nemaju nikakav uticaj na njeno sačinjavanje, niti imaju mogućnost putem pregovaranja uticati na snižavanje cijena lijekova.

Snižavanje cijena lijekova

Snižavanje cijene putem pregovaranja može vršiti samo Federalno ministarstvo zdravstva, koje opet nije vršilo pregovaranje za snižavanje cijena, što nije u skladu sa članom 17. Pravilnika i što ima za posljedicu da zbog nedostatka sredstava nijedan kanton nema u potpunosti usklađenu pozitivnu listu sa federalnom.

Nadležnim tijelima kantona nije dozvoljeno da o cijenama lijekova pregovaraju sa proizvođačima lijekova, odnosno nosiocima odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Zaključak: Imajući u vidu značajnost troškova lijekova koji se putem kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja finansiraju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (na recept 229.748.191 KM, kroz Bolničke liste 190.859.545 KM i iz Fonda solidarnosti FBiH 102.213.531 KM), navedeni način formiranja i rada komisija, kao i utvrđivanja listi lijekova, Ured ukazuje na potrebu da nadležni organi preispitaju donesene i primjenjivane pravilnike kojima je definisan način izrade svih listi lijekova i korištenje lijekova Fonda solidarnosti, kao i Metodologiju o načinu i postupku izrade i revizije federalnih listi lijekova.

Naročito ističu da Ministarstvo, iako utvrđuje Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja na kojoj su propisane veleprodajne cijene lijekova, a koju su dužni primjenjivati i kantoni, ne vrši snižavanje cijena putem pregovaranja, što nije u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.

Pored toga, Ministarstvo nije donijelo ni jasna stručno medicinska uputstva koja predstavljaju kriterije na osnovu kojih se utvrđuje pravo na korištenje lijekova s posebnim režimom propisivanja sa Liste Fonda solidarnosti.

Nije sačinjen izvještaj o radu

Što se tiče tačke broj 2, formirana Komisija za stavljanje i skidanje lijekova sa Liste lijekova Fonda solidarnosti, iako je imala određene aktivnosti, nije sačinila izvještaj o radu do isteka mandata.

Članom 26. Pravilnika o izboru i korištenju lijekova Fonda solidarnosti (donesenim 2011. godine) kao uslov za stavljanje, odnosno skidanje lijeka sa Liste Fonda solidarnosti, a koji se odnosi na farmakoekonomske parametre koji potvrđuju ekonomsku opravdanost primjene lijeka, trošak – korist (efektivnost), predviđeno da se primjenjuje tek nakon formiranja posebnog odjela za ekonomiku zdravstva i farmakoekonomiku u Ministarstvu, za koje je Ured utvrdio da nije formiran ni nakon 11 godina.

Zaključkom Vlade FBiH od 14. 4. 2022. godine Ministarstvo i Federalni Zavod su zaduženi, između ostalog, da revidiraju važeću Listu lijekova Fonda solidarnosti FBiH i predlože Vladi novu listu usklađenu s finansijskim mogućnostima Fonda solidarnosti.

Ministarstvo je tek u martu 2023. godine dostavilo Federalnom zavodu i kliničkim centrima zahtjev za imenovanje predstavnika institucija u komisiji za reviziju lijekova Fonda solidarnosti i potkomisija.

Trošenje budžetskih sredstava

Revizijom je utvrđeno da za većinu lijekova sa Liste lijekova Fonda solidarnosti nisu sačinjena stručno-medicinska uputstva ministra u smislu Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava. Lista lijekova Fonda solidarnosti nije sačinjena u skladu sa Zakonom o lijekovima i članom 2. Pravilnika o izboru i korištenju lijekova Fonda solidarnosti kojim je propisan način njene izrade, jer uvršteni lijekovi na Listu nisu dostupni svim osiguranicima u Federaciji BiH u odobrenoj indikaciji u skladu sa stručno-medicinskim uputstvima, propisima o zdravstvenom osiguranju, kao i finansijskim sredstvima Fonda solidarnosti FBiH, utvrđenim u finansijskom planu Federalnog zavoda.

Zaključak: Neprovođenje pregovaranja sa proizvođačima lijekova u postupku sačinjavanja listi lijekova uFBiH ima za posljedicu neefikasno trošenje budžetskih sredstava, što nije u skladu s članom 4. Zakona o budžetima u FBiH.

Pored toga, svi kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja nisu u mogućnosti da ispoštuju Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja, a osigurana lica koja se nalaze na Listama čekanja za propisane lijekove sa Liste lijekova Fonda solidarnosti nemaju ravnopravan položaj i ne mogu pod jednakim uslovima ostvariti prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, što nije u skladu s članovima 11. i 35. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Netransparentna raspodjela prihoda

Kad je u pitanju tačka broj 3, odnosno raspodjela prikupljenih sredstava od igara na sreću za projekte liječenja teško oboljele djece i mladih, te akcija dobrovoljnog darovanja krvi, Federalno ministarstvo finansija je u januaru 2022. godine dostavilo nadležnim ministarstvima informaciju da je na posebnim transakcijskim računima za prikupljanje prihoda po osnovu naknada za privređivanje igara na sreću u 2021. godini prikupljeno ukupno 3.834.268 KM, od čega Ministarstvu pripada 575.140 KM.

Javnim pozivom utvrđeni su maksimalni iznosi po projektu od 50.000 KM za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih koje jedino moguće da se provodi izvan BiH, 30.000 KM za liječenje i rehabilitacija teško oboljele djece i mladih čije se liječenje finansira iz Federalnog fonda solidarnosti i 10.000 KM za organizovanje akcija dobrovoljnog darovanja krvi, odnosno promocija dobrovoljnog davalaštva krvi.

Raspodjela prikupljenih sredstava od igara na sreću za projekte liječenja teško oboljele djece i mladih, te akcija dobrovoljnog darovanja krvi u iznosu od 410.573 KM izvršena je na osnovu subjektivne procjene komisije, na osnovu kriterija opis ponuđenog projekta/programa.

Zbog navedenog raspodjela ovih sredstava nije izvršena transparentno, na osnovu mjerljivih kriterija kojim bi se potvrdio broj dodijeljenih bodova i iznos odobrenih sredstava, što nije u skladu sa članom 4. Zakona o budžetima u FBiH.

Avansna uplata

Posebno pitanje je nabavka vakcina protiv kononavirusa.

Kako se navodi u izvještaju, na osnovu Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u vezi s nabavkom vakcina putem Instrumenta za globalni pristup cjepivu protiv bolesti COVID-19 (COVAX) potpisanog u 2020. godini izvršena je avansna uplata u iznosu od 13.682.011 KM za nabavku 800.000doza vakcina.

Od ugovorene količine isporučeno je samo je 212.660 doza, dok za avansno uplaćena sredstva u iznosu od 10.044.990 KM isporuka nije izvršena. Zbog toga se provode aktivnosti na raskidu Sporazuma i povratu sredstava.

Naime, Vijeće ministara BiH i GAVI SAVEZ (neprofitna fondacija koja je registrovana u Ženevi (Švicarska) su 18.9.2020. godine potpisali Ugovor o preuzimanju obaveza (aranžman o obaveznoj kupovini)kojim je definisano da će učesnici u COVAX mehanizmu imati pristup vakcinama zbog mehanizma o avansnoj kupovini koji će GAVI zaključiti sa proizvođačima vakcina.

Rok važenja ovog ugovora je do 17. 9. 2023. godine.

Potpisivanju ovog Ugovora prethodilo je zaključivanje Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u vezi s nabavkom vakcina putem mehanizma za globalni pristup vakcini za sprečavanje COVID-a 19 (COVAX).

Sporazum su 15. 9. 2020. godine potpisala entitetska ministarstva zdravstva, Odjel za zdravstvo Brčko distrikta BiH, kao i Ministarstvo civilnih poslova BiH koje je zaduženo za implementaciju.

Iz Budžeta FBiH putem Ministarstva u 2020. godini avansno su isplaćena sredstva u iznosu od 13.682.011 KM za nabavku 800.000 doza vakcina po cijeni od 10,55 USD (američkim dolar) za 20% populacije stanovništva.

Neisporučene doze

Na osnovu ugovora za uplaćeni iznos za FBiH i ugovorene količine doza neisporučeno je 587.340 doza jer je do sada isporučeno samo 212.660 doza vakcina.

U toku 2022. godine putem sastanka sa predstavnicima GAVI SAVEZ-a bezuspješno se pokušalo pronaći rješenje oko nesuglasice u vezi ispunjavanja ugovornih obaveza za isporuku plaćenih vakcina.

Ministarstvo civilnih poslova BiH primilo je 1.6.2022. godine konačnu ponudu COVAX-a za zatvaranje postojećeg aranžmana sa naknadom za prijevremeno zatvaranje spomenutog ugovora u iznosu od1.798.720 USD (ili 2 USD po neisporučenoj dozi od čije kupovine bi se odustalo), a koja će teretiti budžete entiteta i Brčko distrikta BiH.

Na osnovu dostavljene ponude slijedi da bi FBiH u tom slučaju prijevremenog zatvaranja ugovora i odustajanja od isporuke naručenih vakcina trebala da plati 1.174.680 USD, što nije predviđeno potpisanim ugovorom.

Ministarstvo civilnih poslova je tražilo mišljenje Pravobranilaštva BiH u kojem se navodi da se trebaju tražiti stavovi onih koji su osigurali novčana sredstva u predmetnom ugovoru.

Dalje su naveli da je ugovorom definisano i pitanje eventualnih sporova te da je prvenstveno važno da se pristupi rješavanjem mirnim putem, uz napomenu da se prije odlučivanja o pokretanju Arbitražnog postupka treba upoznati sa načinom postupanja i vođenja postupka s obzirom na to da su ti postupci izuzetno skupi i krajnje neizvjesni.

Poduzete aktivnosti

Revizijom za 2022. godinu utvrđeno je da su poduzete sljedeće aktivnosti:

Federalno ministarstvo zdravstva se 29. 8. 2022. godine obratilo Federalnom pravobranilaštvu radi davanja mišljenja na Sporazum o prijevremenom raskidu Ugovora o nabavci vakcina za COVID-19 zaključen s GAVI-jem koje je navelo da u cijelosti ostaju kod stava i mišljenja Pravobranilaštva BiH;

Na osnovu svih prikupljenih informacija Vlada FBiH je usvojila Zaključak 10.11.2022. godine, koji je proslijedila Ministarstvu civilnih poslova, kojim je odlučila da ne prihvata Sporazum o prijevremenom raskidu Ugovora o nabavci vakcina za COVID-19 zaključen s GAVI-jem, kao ni finansijske obaveze po ovom Sporazumu, te da će u slučaju neispunjavanja ugovornih obaveza od strane GAVI-ja zaključno sa istekom važnosti Ugovora o nabavci vakcina protiv COVID-19 pokrenuti Arbitražni postupak predviđen zaključenim ugovorom.

U januaru 2023. godine Ministarstvo civilnih poslova je dobilo obavijest od GAVI-a da više ne isporučuje vakcine prema zaključenom ugovoru, te da ne žele da vrate višak uplaćenog novca bez plaćanja izlazne naknade.

Predloženi zaključci

Na osnovu zadnjih informacija Ministarstvo civilnih poslova je predložilo da Vijeće ministara usvoji zaključke kojima će BiH pokrenuti jednostrani raskid ugovora zbog neizvršavanja obaveza u skladu s članom 11. tačka b) potpisanog Sporazuma u kojem je propisano da učesnik može raskinuti ugovor ako GAVI prestane izvršavati svoje aktivnosti ili načini značajan prekršaj ovog Ugovora koji ne uspije da ispravi u roku od 15 radnih dana od kad učesnik pošalje pismeno obavještenje GAVIu o tom prekršaju.

Tražit će povrat avansno uplaćenih neiskorištenih sredstava (9.079.706 USD) u roku od 30 dana od prijema obavještenja, te ukoliko sredstva ne vrati pokrenuti će arbitražni postupak.

S obzirom na to da izlazne naknade nisu bile posebno dogovorene, BiH ne prihvata njihovo plaćanjekao preduslov za povrat neiskorištenih sredstava.

Ministarstvo je tražilo mišljenje Federalnog pravobranilaštva i Federalnog ministarstva finansija kako bi izvijestilo Vladu FBiH koja treba da odluči o daljnjim koracima u postupanju u ime FBiH i dostavi odgovor Ministarstvu civilnih poslova BiH. Do kraja revizije nije donesen zaključak o daljem postupanju.

U skladu sa Sporazumom o međusobnim pravima i obavezama u vezi s nabavkom vakcina putem mehanizma za globalni pristup vakcini protiv bolesti COVID-19 (COVAX), Ministarstvo jeavansno u 2020. godini uplatilo sredstva u iznosu od 13.682.011 KM za nabavku 800.000 dozavakcina.

Vakcine plaćene

Iako su vakcine u potpunosti plaćene, potpisani Sporazum nije implementiran jer je za potrebe FBiH isporučeno samo 212.660 doza (posljednja isporuka u augustu 2021. godine).

To znači da je neiskorišteno 10.044.990 KM avansno uplaćenih sredstava.

Iako su u skladu potpisanim Sporazumom definisani uslovi za raskid ugovora, koji se između ostalog odnose na neizvršavanje ugovorenih aktivnosti, GAVI je dostavio ponudu sa naknadom za zatvaranje postojećeg aranžmana po kojem bi FBIH trebala da plati 1.174.680 USD, što nije predviđeno inicijalnim ugovorom.

Ministarstvo je poduzimalo aktivnosti sa ostalim potpisnicima sporazuma uz podršku Pravobranilaštva BiH, ali do okončanja revizije nisu pokrenute aktivnosti na raskidu ugovora i povratu avansno uplaćenih neiskorištenih sredstava iz Budžeta FBiH.

Preporuka Ureda za reviziju je da se u saradnji sa Pravobranilaštvom BiH poduzmu pravne radnje za prekid ugovora i povrat neiskorištenih avansno uplaćenih sredstava, u skladu sa Sporazumom o međusobnim pravima i obavezama u vezi s nabavkom vakcina putem Instrumenta za globalni pristup vakcinama protiv bolesti COVID-19 (COVAX).

Raport.ba

Posljednje objavljeno

Strategija za unapređenje prava osoba s invaliditetom u FBiH na proljeće

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada Federacije BiH donijela je...

Novalić: Ovo što sad slušamo nismo čuli od rata. Slijede masovna otpuštanja i historijska migracija

Bivši premijer i prvostepeni osuđenik Fadil Novalić (SDA) oglasio se nakon najava da...

Pročitaj i ovo

Strategija za unapređenje prava osoba s invaliditetom u FBiH na proljeće

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada Federacije BiH donijela je...

Novalić: Ovo što sad slušamo nismo čuli od rata. Slijede masovna otpuštanja i historijska migracija

Bivši premijer i prvostepeni osuđenik Fadil Novalić (SDA) oglasio se nakon najava da...