Home BiH Finansijka revizija ‘Zraka’ potvrdila da je firma u potpunom kolapsu. Zapošljavali bez konkursa, nisu isplaćivali plate…

Finansijka revizija ‘Zraka’ potvrdila da je firma u potpunom kolapsu. Zapošljavali bez konkursa, nisu isplaćivali plate…

0
Finansijka revizija ‘Zraka’ potvrdila da je firma u potpunom kolapsu. Zapošljavali bez konkursa, nisu isplaćivali plate…

Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine napravio je Izvještaj o finansijskoj reviziji preduzeća ‘Zrak’ iz Sarajeva za 2022. godinu.

Izvještaj nezavisnog revizora daje se na osnovu provedene finansijske revizije, koja obuhvatareviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Nakon završene finansijske revizije dato je negativno mišljenje.

“Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja ‘Zraka’ d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: Društvo), koji obuhvataju: Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. 12. 2022. godine, Bilans uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za period od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022, Izvještaj o tokovima gotovine – Izvještaj o gotovinskim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji završava na dan 31. 12. 2022. godine, te Bilješke uz finansijske izvještaje.

Prema našem mišljenju, zbog važnosti pitanja opisanih u odjeljku Osnova za negativno mišljenje, finansijski izvještaji ne prikazuju istinito i fer, u svim materijalnim aspektima, finansijski položaj Društvana 31. 12. 2022. godine, finansijsku uspješnost, novčane tokove i promjene na kapitalu za godinu kojase završava na taj dan, u skladu s prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja”, navodi se u Izvještaju.

U osnovi za negativno mišljenje navodi se:

“Na datum bilansa nije izvršena ocjena postoje li bilo kakvi pokazatelji da je vrijednost nekogsredstva umanjena, niti je vršena procjena nadoknadive vrijednosti za takva sredstva shodnoMRS-u 36 – Umanjenje vrijednosti imovine, i odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH. To može imati za posljedicu da je nadoknadivi iznos sredstava manji od njihove knjigovodstvene vrijednosti iskazane u iznosu od 20.518.263 KM, odnosno da su sredstva ifinansijski rezultat za 2022. godinu precijenjeni (tačka 7.2.1.1 Izvještaja);

Društvo ne vrši evidentiranje zaliha gotovih proizvoda u skladu sa zahtjevima MRS-a 2 – Zalihe, zbog čega ne možemo potvrditi iskazanu vrijednost zaliha proizvodnje u toku u iznosu od 727.072 KM, kao i zaliha gotovih proizvoda u iznosu od 2.735.408 KM jer se ne vrši obračun proizvodnje na osnovu odgovarajućih knjigovodstvenih dokumenata, zbog čega nismo mogli utvrditi efekte razlike između prodajne cijene i cijene koštanja. Također, Društvo nije u tekućoj, a ni u prethodnim godinama na datum bilansa vršilo procjenu njihovog nadoknadivog iznosa u skladu sa zahtjevima iz paragrafa 9. MRS-a 2 – Zalihe (tačka7.2.2.1 Izvještaja);

Za potraživanja starija od godinu dana u iznosu od najmanje 1.023.417 KM Društvo nije izvršilo procjenu očekivanih kreditnih gubitaka u skladu sa zahtjevima MSFI-ja 9 – Finansijski instrumenti. To za posljedicu može imati da su rashodi potcijenjeni, a imovina (potraživanja) i finansijski rezultat precijenjeni za očekivane kreditne gubitke (tačka 7.2.2.2 Izvještaja);

Državni kapital nije povećan za dio izmirenih obaveza u iznosu od 6.088.460 KM po Odluci Vlade FBiH o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa, jer Skupština Društva nije donijela odluku u vezi sa povećanjem učešća državnog kapitala, u skladu s članom 3. Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH i Odlukom Vlade FBiH o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo (tačka 7.2.3 Izvještaja);

Prilikom sastavljanja godišnjih finansijskih izvještaja Uprava Društva nije izvršila procjenusposobnosti subjekta da nastavi poslovati u vremenski neograničenom periodu su skladu s tačkom 25. MRS-a 1 – Prezentacija finansijskih izvještaja”, navodi se.

Dodaje se da je akumulirani gubitak na 31. 12. 2022. godine iznosio 6.800.758 KM i viši je od trećine osnovnog kapitala.

Koeficijent tekuće likvidnosti je 0,27, što, kako se navodi u Izvještaju, ukazuje na to da Društvo tekućim sredstvima nije u mogućnosti pravovremeno izmirivati tekuće obaveze.

“Navedene okolnosti stvaraju sumnju u sposobnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, što nije objavljeno u finansijskim izvještajima u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH”, dodaje se.

“Vjerujemo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da osiguraju osnovu zanaše negativno mišljenje”, također se navodi u Izvještaju.

Prema mišljenju Ureda, zbog važnosti pitanja opisanih u odjeljku Osnova za negativno mišljenje,aktivnosti, finansijske transakcije i informacije Društva za 2022. godinu nisu u skladu, u svimmaterijalnim aspektima, sa zakonima i drugim propisima koji su definisani kao kriteriji za datu reviziju.

Navode također sljedeće osnove za negativno mišljenje:

“Prijem u radni odnos pet zaposlenika na određeno vrijeme vršen je bez provođenja javnogoglašavanja, što nije u skladu sa Zakonom o radu i Uredbom o postupku prijema u radni odnosu u javnom sektoru u FBiH.

Društvo je tokom godine vršilo obračun plaća za zaposlenike, iako nije uspostavljena evidencija o radnom vremenu koja je osnov za obračun plaća u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu.

Društvo nije provodilo redovne mjere upravljanja rizikom i mjere za obezbjeđenje adekvatnosti kapitala u skladu sa Zakonom o finansijskom poslovanju s obzirom na to da posluje u uslovima potpune nelikvidnosti i insolventnosti i ima uslovnu blokadu računa, te da je akumulirani gubitak veći od zbira trećine osnovnog kapitala i fonda rezervi.

Društvo nije izmirivalo obaveze po osnovu plaća, poreza i doprinosa na plaće za 2022. godinu u iznosu od 2.068.412 KM, što sa obavezama iz prethodnog perioda iznosi 12.740.577 KM. Navedeno nije u skladu s odredbama Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak.

Društvo nije izvršilo godišnji popisimovine i obaveza kako bi se u poslovnim knjigama izvršilo usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, što nije u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH”, navodi se.

Iz Ureda poručuju da organi upravljanja (Uprava, Nadzorni odbor, Skupština) nisu obavljali zadatke propisane Zakonom o privrednim društvima, “što je imalo velikog uticaja na normalno funkcionisanje irješavanje nagomilanih problema u Društvu, zbog čega je 11. 4. 2023. godine otvoren stečajni postupak”.

Ističu i odgovornost riukovodstva i onih koji su zaduženi za upravljanje i za usklađenost.

“Pored odgovornosti za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, rukovodstvo Društvaodgovorno je da osigura da aktivnosti, finansijske transakcije i informacije budu u skladu s propisimakojima su regulisane i potvrdi da je tokom fiskalne godine obezbijedilo namjensko, svrsishodno izakonito korištenje raspoloživih sredstava za ostvarivanje utvrđenih ciljeva, te ekonomično, efikasno i efektivno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Oni koji su zaduženi za upravljanje odgovorni su za nadziranje usklađenosti aktivnosti, finansijskihtransakcija i informacija sa zakonima i drugim propisima.”

Ured za reviziju institucija u FBiH, kako se navodi, prvi put vrši finansijsku reviziju Društva. Nakon izvršene revizije za 2022. godinu dato je ukupno 28 preporuka.

Kako navode, u toku obavljene prethodne revizije konstatovali su da postoje određene slabosti sistemainternih kontrola, koje mogu uticati na finansijske izvještaje i pravilnost poslovanja.

“Putem pisma rukovodstvu koji je dostavljen nakon obavljene prethodne revizije, obavijestili smo o slabostima i dali odgovarajuće preporuke, kako bi se poduzele aktivnosti s ciljem njihovog otklanjanja prije sačinjavanja godišnjih finansijskih izvještaja za 2022. godinu, i kako se one ne bi ponovile u izvještaju o finansijskoj reviziji za 2022. godinu.

U pismu rukovodstvu dato je osam preporuka, od kojih nijedna nije implementirana do dana sačinjavanja izvještaja o finansijskoj reviziji, zbog čega će se preporuke ponoviti u okviru izvještaja.

Budući da niti jedna preporuka nije ispoštovana, konstatujemo kako Uprava nije pokazala spremnost za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i uspostavljanje sistema internih kontrola”, navode iz Ureda.

“Društvo nema Pravilnik o finansijskom poslovanju, Pravilnik o planiranju, Pravilnik o korištenjuslužbenih vozila i Pravilnik o reprezentaciji, s ciljem uspostavljanja funkcionalnog i efikasnog sistema internih kontrola. Također, nije donijelo interni akt za upravljanje rizikom, zbog čega nije izvršena procjena rizika ni za jedan proces poslovanja”, navodi se i dodaje da postojeći interni akti nisu usklađeni sa zakonskom regulativom.

Finansijske izvještaje za 2022. godinu potpisao je certificirani računovođa, koji nije zaposlenikDruštva i sa kojim ugovor nije zaključen, dodaju iz Ureda.

“Pravilnikom o sistematizaciji predviđeno je radno mjesto rukovodioca službe za finansijske i računovodstvene poslove (certificirani računovođa), ali nije popunjeno”, objašnjavaju.

Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je i to da dokumenti nisu pravilno klasifikovani i označeni u skladu s Pravilnikom, odnosno da oznaka stepena tajnosti nije ispisana na dokumentima, kako je definisano članom 6. ovog Pravilnika.

Društvo nije imenovalo ni koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu u skladu sa članom 7. stav 1. Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH.

“Na osnovu navedenog ne možemo potvrditi da je u Društvu uspostavljen funkcionalan sisteminternih kontrola, što je direktno imalo za posljedicu utvrđene nedostatke u finansijskomizvještavanju, kao i neusklađenost sa važećom zakonskom regulativom, Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja”.

Ovim povodom izdate su sljedeće preporuke:

“uskladiti interne akte sa zakonskim propisima, Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, te donijeti nedostajuće interne akte kojima će se regulisati ključni poslovni procesi u Društvu, kakobi se uspostavio funkcionalan sistem internih kontrola;

imenovati koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu u skladu sa Pravilnikom oprovođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH;

prijem u radni odnos vršiti u skladu sa Zakonom o radu, s ciljem osiguranja transparentnosti i jednakog pristupa zapošljavanju, a u slučaju potrebe dosljednoprimjenjivati Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH”.

Također, utvrđeno je i to da društvno nije prezentovalo da su poduzete aktivnosti na donošenju plana integriteta što je bila jedna od definisanih aktivnosti u novom Akcionom planu za borbu protiv korupcije od 2021. godine koji je usvojila Vlada FBiH.

I ovdje je izdata preporuka da se donese plan integriteta u skladu sa Akcionim planom za borbu protiv korupcije, s ciljem smanjenja rizika od nastanka korupcije i drugih nepravilnosti.

Ustanovljeno je i to da Odbor za reviziju nije formiran pa je izdata i ta preporuka.

Revizijom je konstatovano da Društvo nema sistematizovan niti uspostavljen odjel za internureviziju, pa je izdata preporuka i da se uspostavi taj odjel.

Izdata je i preporuka da je potrebno da se organi upravljanja Društva uključe u rješavanje problema u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Za planiranje u Društvu nije donesena interna procedura o načinu i metodologiji planiranja,rokovima donošenja i usvajanja planova, niti su utvrđene procedure za praćenje izvršavanjaplaniranih aktivnosti, utvrđeno je. Izdala se preporuka da se planiranje poslovnih aktivnosti uredi internim aktima, a plan poslovanja sačinjavati na realnim osnovama.

“U slučaju značajnih odstupanja ostvarenih u odnosu na planirane pokazatelje, poduzeti aktivnosti na utvrđivanju razloga odstupanja i poduzeti mjere sciljem ostvarenja planiranih aktivnosti”, navedeno je u preporuci.

Sačiniti godišnji izvještaj o poslovanju za 2022. u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i uputiti ga Nadzornom odboru i Skupštini na razmatranje i usvajanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, još je jedna od preporuka.

Društvo nema interne procedure kojima se utvrđujenačin formiranja cijena, već se cijene formiraju prilikom pregovaranja sa kupcima na osnovudostavljenih ponuda, što nije u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini FBiH, kažu iz Ureda.

“Uvidom u dokumentaciju konstatovali smo da Društvo u 2022. godini nije potpisalo niti jedan ugovor o prodaji robe do 21. 12. 2022. godine, kada su sa firmom „HIRTENBERGER“ Defence Europe GmbH Austrija potpisana dva ugovora ukupne vrijednosti 685.377 KM.Ugovor će se realizovati u 2023. godini. Zbog nemogućnosti Društva da svojim proizvodnim kapacitetima ispoštuje dinamiku realizacije ugovora, sklopljena su četiri ugovora sa kooperantima (najznačajniji sa HM Zubčanik d.o.o. Tešanj ukupne vrijednosti 147.420 KM).

Budući da nam nije prezentovana kalkulacija cijene koštanja za proizvode koji su predmet navedenog ugovora, te da značajan dio posla vrše kooperanti, ne možemo potvrditi njegovu rentabilnost”, navedeno je.

U pogledu prihoda izdate su preporuke:

“Ulagati u proizvodne kapacitete kako bi se postigla konkurentnost na tržištu i ispoštovali već potpisani ugovori sa kupcima;

osigurati poštovanje zaključenih ugovora sa kupcima u dijelu koji se odnosi na rok i raspored isporuke i kvalitet proizvoda.”

U dijelu troškova plata ustanovljeno je da u posljednja četiri i pol mjeseca 2022. godine nisu isplaćene plate.

Raport.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here